The Blessing 繁 体 字 (Chinese Traditional Script)

“ 福 ” 小 冊 子 構 圖 精 美 ,色 彩 鮮 明 ,有 英 文 版 、簡 體 字 版 和 繁 體 字 版。漢 字 的 起 源 直 接 與 聖 經 經 文 相 連 接 ,同 時 也 探 索 了 中 國 歷 史 和 哲 學 家 與 聖 經 的 關 聯 ,之 後 呈 現 出 福 音 橋 的 插 圖。

To purchase a copy of this booklet please click here.

 • bless_trad_600_01.gif
 • bless_trad_600_03.gif
 • bless_trad_600_04.gif
 • bless_trad_600_05.gif
 • bless_trad_600_06.gif
 • bless_trad_600_07.gif
 • bless_trad_600_08.gif
 • bless_trad_600_09.gif
 • bless_trad_600_10.gif
 • bless_trad_600_11.gif
 • bless_trad_600_12.gif
 • bless_trad_600_13.gif
 • bless_trad_600_14.gif
 • bless_trad_600_15.gif
 • bless_trad_600_16.gif
 • bless_trad_600_17.gif
 • bless_trad_600_18.gif
 • bless_trad_600_19.gif
 • bless_trad_600_20.gif
 • bless_trad_600_21.gif
 • bless_trad_600_22.gif
 • bless_trad_600_23.gif
 • bless_trad_600_24.gif
 • bless_trad_600_25.gif
 • bless_trad_600_26.gif
 • bless_trad_600_27.gif
 • bless_trad_600_28.gif
 • bless_trad_600_29.gif
 • bless_trad_600_30.gif
 • bless_trad_600_31.gif
 • bless_trad_600_32.gif
 • bless_trad_600_33.gif
 • bless_trad_600_34.gif
 • bless_trad_600_35.gif
 • bless_trad_600_36.gif
 • bless_trad_600_37.gif
 • bless_trad_600_38.gif
 • bless_trad_600_39.gif
 • bless_trad_600_40.gif
 • bless_trad_600_41.gif
 • bless_trad_600_42.gif
 • bless_trad_600_43.gif
 • bless_trad_600_44.gif
 • bless_trad_600_45.gif
 • bless_trad_600_46.gif
 • bless_trad_600_48.gif